9 Temmuz 2011 Cumartesi

T�rk yat�r�mc�lar risk �emberinde

?ngiliz, Alman ve ?talyan sigorta ?irketlerinin risk haritalar?na g?re T?rk ?irketlerinin faaliyetleri d?nyan?n en riskli b?lgelerinde yo?unla??yor.

Frans?z, ?ngiliz, Alman ve ?talyan sigorta ?irketlerinin en son risk haritalar?na g?re T?rk ?irketleri, d?nyan?n en riskli b?lgelerinde i? yap?yor. Haritalar?n birbiriyle ?rt??en verilerine bak?l?rsa, T?rk ?irketleri tam anlam?yla risk ?emberi i?inde.

T?rkiye'de politik riskler de dahil yat?r?mlar? b?t?n riskler a??s?ndan sigorta eden uygulamalar hen?z ?ok yeni. Hatta yok, bile denilebilir. Yani T?rk ?irketlerinin d??ar?daki milyarlarca dolarl?k yat?r?mlar?, T?rk m?teahhitlerinin onlarca milyar dolara ula?an projeleri hem en riskli b?lgelerde hem de kapsaml? anlamda sigortal? de?il. En son Libya ?rne?inde g?r?ld??? gibi bu durum ?irket bat??lar?na kadar giden olumsuz sonu?lar do?urabiliyor.

P?YASALARDAK? SON DURUMU G?RMEK ???N TIKLAYIN...
Ge?ti?imiz g?nlerde D?? Ekonomik ?li?kiler Kurulu (DE?K), b?nyesinde ger?ekle?tirilen toplant?da i?te bu risk ele al?nd? ve sigorta uygulamalar?n?n ba?lat?lmas?, bu uygulamada yat?r?m alanlar?n?n y?ksek riski dolay?s?yla ortaya ??kabilecek y?ksek miktarl? prim ?demelerinde devletin de devreye girmesi i?in neler yap?labilece?i tart???ld?. ?u s?ralar h?k?metin olu?mas? bekleniyor. Bakanlar Kurulu olu?ur olu?maz DE?K, Ankara'ya giderek bu durumu g?ndeme getirme karar? ald?.

Bat?l? ?lkelerde sigorta ?irketleri, prim belirlemek i?in ?zel haritalar ?al???yor. T?rkiye'de, T?rk ?irketlerinin yat?r?mlar?n? sigortalamak i?in yap?lm?? bir harita ?al??mas? yok. T?rk ?irketleri, a??k yat?r?m alan? bulmak i?in, Avrupal? ?irketlerin genellikle riskten dolay? uzak durduklar? pazarlar? tercih ediyor. Bu nedenle de T?rkler, d?nyan?n 'cesur' yat?r?mc?lar? aras?nda g?steriliyor.

Risk haritalar?na g?re 'en riskli' b?lgelerde say?lan T?rkmenistan'da T?rk ?irketlerinin ?nemli tekstil yat?r?mlar? var. Anadolu Grubu'nun, y?zde 80 ortakl? Coca Cola yat?r?m? ve Ziraat Bankas?'n?n y?zde 50 ortakl? T?rkmen-T?rk Ticaret Bankas? yat?r?m? var. Deri i?leme, boya ?retimi, mobilya ?retimi, PVC pencere ve kap? ?retim tesisleri bulunuyor.

T?rkmenistan, ayn? zamanda T?rk m?teahhitlerin 4.3 milyar dolarla en y?ksek miktarda taahh?t i?i ?stelendikleri ?lke. Yine riskli b?lgede yer alan K?rg?zistan'?n Bi?kek Serbest B?lgesi'nde 12 T?rk sermayeli i?letme var. Bu ?lkedeki taahh?t i?lerinin toplam? 2 milyar dolar? a??yor. Kazakistan'da 2.4 milyar dolarl?k T?rk yat?r?m? bulunuyor. Libya'da i? sava? patlad???nda onlarca T?rk ?irketinin milyarlarca dolarl?k projesi vard?. Yine, 'Arap Bahar?' ile ?alkalanan Ortado?u ?lkelerinde T?rk ?irketlerinin 6.7 milyar dolarl?k 142 projesi var.

DE?K'in g?ndeminde


View the original article here

0 yorum: